O NÁS

CIMTO a jeho postavení v oblasti obalů a balení na vnitřním i zahraničním trhu.

CIMTO v rámci svých akreditovaných orgánů zaměřuje svojí činnost zejména na obaly určené k balení a přepravě nebezpečného zboží podle mezinárodních smluv a přepravních předpisů.

Pro tyto obaly je CIMTO vybaven jak po stránce odborné a legislativní, tak i po technické stránce v plném rozsahu. Znamená to, že může provádět všechny potřebné zkoušky pro sudy, dřevěné sudy, kanystry, bedny, pytle, kombinované a kompozitní obaly, jemné kovové obaly, skupinové obaly, IBC (velké nádoby pro volně ložené látky) pro pevné látky vyprazdňované samospádem, flexibilní IBC, IBC pro tuhé látky vyprazdňované pod tlakem, IBC pro kapalné látky a pro velké obaly. Technické vybavení AZL č. 1075 umožňuje provádět zkoušky obalů u všech materiálových variací (kov, dřevo, velkoplošné materiály, lepenky, papíry, plasty, sklo a keramika), kde se zejména u některých materiálů vyžaduje dlouhodobá klimatizace v extrémních podmínkách.


CIMTOAkreditovanou zkušební laboratoř č. 1075 (dále jen AZL č. 1075) pro zkoušení obalů a nádob IBC zejména pro nebezpečné zboží podle mezinárodních předpisů a norem – Osvědčení o akreditaci č. 399/2015 (akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025) a Certifikační oddělení pro certifikaci obalových materiálů a obalových přepravních prostředků


CIMTO je pověřený Ministerstvem dopravy ČR zkoušením konstrukčních typů obalů a balení, velkých nádob pro volně ložené látky a velkých obalů, přidělováním UN kódů schváleným konstrukčním typům, kontrolou výroby a užívání výše uvedených konstrukčních typů, inspekcí IBC ve stanovených lhůtách dle platných technických norem a v souladu s mezinárodními přepravními předpisy:


RTDG RTDG - Doporučení pro přepravu nebezpečných věcí výboru expertů OSN pro přepravu nebezpečných věcí
ADR ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
RID RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
IATA-DGR IATA-DGR - Předpisy mezinárodní asociace letecké přepravy pro přepravu nebezpečných věcí
IMDG-Code IMDG-Code - Mezinárodní námořní kodex nebezpečných věcí
ADN ADN - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách

Platná pověření

Pověření ADR
ADR
Pověření RID
RID
Pověření IMDG
IMDG

V souladu s mezinárodními předpisy

Zkoušení, certifikace a označování obalů na nebezpečné věci se provádí přísně a jednoznačně v souladu s mezinárodními předpisy pro silniční (ADR), železniční (RID), námořní (IMDG Code) a leteckou (IATA DGR) dopravu nebezpečných věcí, které definují konstrukci a kapacity těchto obalů a současně i technické požadavky na odolnost těchto obalů a tím také definují metodiky a technické parametry k provádění zkoušek konstrukčního typu.
CIMTO disponuje technickým vybavením v takovém rozsahu a technické úrovně, že může provádět všechny zkoušky, které předepisují výše uvedené mezinárodní přepravní předpisy pro konkrétní konstrukční typ obalu a navíc disponuje vybavením k provádění technických zkoušek, které jsou v mezinárodních přepravních předpisech zahrnuty do části „ všeobecné podmínky balení“. Jejich prostřednictvím se ověřují vlastnosti obalů, které nejsou včleněny do špičkových rizik pro nebezpečné zboží, ale jsou součástí těch mechanických námah, které mohou ohrozit každé zboží během přepravy - tedy i nebezpečné. Jedná se zejména o vibrace, opakované otřesy, horizontální rázy a dlouhodobou klimatizaci v extrémních podmínkách.


CIMTO provádí certifikaci a posuzování shody výrobků se základními požadavky podle Nařízení vlády č. 194/2001Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače. Provádí také certifikaci obalů s uzávěry odolnými dětem a posuzování hmatatelných výstrah pro nevidomé nebo slabozraké, pro balení chemických látek a přípravků v souladu se zákonem o chemických látkách č. 356/2003 Sb.


Nejen obaly na nebezpečné zboží

Je zcela samozřejmé, že odborné znalosti a technické vybavení CIMTO není úzce vázáno jenom na obaly pro nebezpečné zboží. Metody zkoušek pro ověření mechanických a klimatických rizik během manipulace a přepravy je možno využít i pro obaly, balení, paletové a manipulační jednotky, palety z jakéhokoliv materiálu a také přepravky a ukládací bedny, které se používají při balení jakéhokoliv zboží a jeho výrobce chce mít předem jistotu, že jeho zboží nebude během přepravy poškozeno jenom proto, že bylo špatně nebo nevhodně zabaleno.

Pracovníci CIMTO poskytují svým zákazníkům odborné informace z oblasti balení a zkoušení v rámci konzultační a poradenské činnosti.


Centrum technické normalizace

Od roku 2007 je CIMTO pověřen zajišťováním činnosti Centra technické normalizace pro oblast obalů, balení, obalových materiálů, palet a kontejnerů. V rámci této činnosti zajišťuje ve výše uvedené oblasti koordinaci a vypracování úkolů technických norem v souladu s plánem CEN, ISO a technické normalizace v ČR. V rámci mezinárodní spolupráce zabezpečuje a shromažďuje připomínky k vypracovávaným technickým normám a zpracovává souhrnná stanoviska za ČR, která jsou prostřednictvím ČNI předána mezinárodním sekretariátům CEN TC 261 a ISO TC 122, ISO TC 104 a ISO TC 51.


Mezinárodní spolupráce

Pracovníci CIMTO jsou aktivně zapojeni do práce mezinárodních organizací, podílejí se tak na tvorbě a úpravách technických předpisů a norem, a to zejména účastí na jednáních a pracovních zasedáních (zpravidla dvakrát v roce) CEN TC 261/SC 5 – WG16 a také na zasedáních ISO TC 122/SC 3 – WG18. Za ČR se CIMTO účastní na práci komisí CEN 261 a ISO 122 v oblasti obalů a balení. V roce 2000 převzal CIMTO také do své působnosti činnost normalizace vyplývající z úkolů mezinárodní spolupráce v rámci CEN TC 172 a ISO TC 6.

CIMTO je členem níže uvedených národních a mezinárodních organizací:

  • CEN TC 261 a ISO TC 122, kde zastupuje ČR z pověření MDČR a ÚNMZ
  • Pracovních skupin CEN 261/WG16 a ISO 122/WG8 pro tvorbu norem z oblasti zkoušení obalů a balení pro nebezpečné věci
  • TNK 78 Obaly a balení – předseda je pracovník CIMTO – poradní orgán předsedy ÚNMZ
  • TNK 53 Vlákniny, papír a lepenky – předseda je pracovník CIMTO, s.p. – poradní orgán předsedy ÚNMZ
  • TNK 115 Palety, kontejnery a výměnné nástavby - poradní orgán předsedy ÚNMZ