Certifikace obalů pro nebezpečné zboží

CIMTO přiděluje UN kódy přepravním obalům

Certifikace přepravních obalů probíhá na základě pověření Ministerstva dopravy pro provádění zkoušek, atestací, přidělování UN kódů obalům a kontrol dle mezinárodních přepravních předpisů pro nebezpečné věci a příslušné akreditace. Obaly určené pro balení nebezpečných věcí jsou svým tvarem a materiálem použitým na jejich výrobu velmi rozmanité. Jejich vlastnosti jsou v mezinárodních předpisech pro balení a přepravu nebezpečných věcí přesně definovány. Obaly musí splňovat všechny předepsané požadavky. Každý konstrukční typ obalu má přidělený kód, který jej charakterizuje v základních rysech a je následně součástí tzv. UN KÓDU, kterým se označují úspěšně vyzkoušené konstrukční typy obalů na nebezpečné věci.

Kvalitativní parametry obalů a balení nebezpečných věcí jsou přesně stanoveny v mezinárodních smlouvách a předpisech o přepravě nebezpečných věcí, ke kterým ČR svým podpisem přistoupila, a které jsou závazné pro zkoušení obalů na nebezpečné věci.

Jedná se o:

  • Mezinárodní řád pro přepravu nebezpečných věcí po železnici (RID),
  • Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
  • Mezinárodní řád pro námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG Code),
  • Mezinárodní předpisy pro leteckou přepravu nebezpečných věcí (IATA DGR),
  • Evropské předpisy pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Co se považuje za nebezpečnou věc?

  • chemické látky a přípravky
  • nebezpečné odpady
  • nebezpečné výrobky, které mohou svými vlastnostmi ohrozit zdraví a život lidí a negativně působit na okolní prostředí.

Obaly jsou zařazeny do skupin

Obalová skupina I: látky velmi nebezpečné
Obalová skupina II:látky středně nebezpečné
Obalová skupina III: látky málo nebezpečné

Nebezpečné věci mají rovněž svoje třídy nebezpečnosti

Třída 1Výbušné látky a předmětyTřída 5.1Látky podporující hoření
Třída 2PlynyTřída 5.2Organické peroxidy
Třída 3Hořlavé kapalinyTřída 6.1Toxické látky
Třída 4.1Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látkyTřída 6.2Infekční látky
Třída 4.2Samozápalné látkyTřída 7Radioaktivní látky
Třída 4.3Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plynyTřída 8Žíravé látky
Třída 9Jiné nebezpečné látky a předměty

Vydání metodického pokynu

Plně v souladu s těmito mezinárodními předpisy a jejich závaznými požadavky, vytváří technici ve zkušební laboratoři CIMTO, s. r. o., metodický pokyn. Ten vzniká rovněž v souladu s platnými technickými standardy, které jdou ruku v ruce s mezinárodními předpisy, ale mají detailnější technickou povahu. Na základě sestavené metodiky jsou pak jednotlivé obaly zkoušeny. Seznam platných zkoušek, které jsou pro daný obal stanoveny, je nedílnou součástí přílohy akreditačního osvědčení.

Nabídkové listy

Fotografie

Certifikace - UN 01
Certifikace - UN 02
Certifikace - UN 03
Pracoviště
Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov
Telefon: +420 776 189 936
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 602 354 748
E-mail: cimto@cimto.cz
Sídlo společnosti
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
IČ: 04050657
DIČ: CZ04050657
CIMTO, s.r.o.
Důležité odkazy

Copyright © 2022 Cimto s.r.o