Certifikace obalů pro nebezpečné zboží

CIMTO přiděluje UN kódy přepravním obalům

Certifikace přepravních obalů probíhá na základě pověření Ministerstva dopravy pro provádění zkoušek, atestací, přidělování UN kódů obalům a kontrol dle mezinárodních přepravních předpisů pro nebezpečné věci a příslušné akreditace. Obaly určené pro balení nebezpečných věcí jsou svým tvarem a materiálem použitým na jejich výrobu velmi rozmanité. Jejich vlastnosti jsou v mezinárodních předpisech pro balení a přepravu nebezpečných věcí přesně definovány. Obaly musí splňovat všechny předepsané požadavky. Každý konstrukční typ obalu má přidělený kód, který jej charakterizuje v základních rysech a je následně součástí tzv. UN KÓDU, kterým se označují úspěšně vyzkoušené konstrukční typy obalů na nebezpečné věci.

Kvalitativní parametry obalů a balení nebezpečných věcí jsou přesně stanoveny v mezinárodních smlouvách a předpisech o přepravě nebezpečných věcí, ke kterým ČR svým podpisem přistoupila, a které jsou závazné pro zkoušení obalů na nebezpečné věci.

Jedná se o:

  • Mezinárodní řád pro přepravu nebezpečných věcí po železnici (RID),
  • Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
  • Mezinárodní řád pro námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG Code),
  • Mezinárodní předpisy pro leteckou přepravu nebezpečných věcí (IATA DGR),
  • Evropské předpisy pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Co se považuje za nebezpečnou věc?

  • chemické látky a přípravky
  • nebezpečné odpady
  • nebezpečné výrobky, které mohou svými vlastnostmi ohrozit zdraví a život lidí a negativně působit na okolní prostředí.

Obaly jsou zařazeny do skupin

Obalová skupina I:  látky velmi nebezpečné
Obalová skupina II: látky středně nebezpečné
Obalová skupina III: látky málo nebezpečné

Nebezpečné věci mají rovněž svoje třídy nebezpečnosti

Třída 1 Výbušné látky a předměty Třída 5.1 Látky podporující hoření
Třída 2 Plyny Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 3 Hořlavé kapaliny Třída 6.1 Toxické látky
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky Třída 6.2 Infekční látky
Třída 4.2 Samozápalné látky Třída 7 Radioaktivní látky
Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Třída 8 Žíravé látky
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty

Vydání metodického pokynu

Plně v souladu s těmito mezinárodními předpisy a jejich závaznými požadavky, vytváří technici ve zkušební laboratoři CIMTO, s. r. o., metodický pokyn. Ten vzniká rovněž v souladu s platnými technickými standardy, které jdou ruku v ruce s mezinárodními předpisy, ale mají detailnější technickou povahu. Na základě sestavené metodiky jsou pak jednotlivé obaly zkoušeny. Seznam platných zkoušek, které jsou pro daný obal stanoveny, je nedílnou součástí přílohy akreditačního osvědčení.

Nabídkové listy

Fotografie

Certifikace - UN 01
Certifikace - UN 02
Certifikace - UN 03