Certifikace obalů

 • Co je potřeba k získání/udělení UN kódu./Jak probíhá proces certifikace/získání UN kódu?
 • Aby mohl být obalu udělen UN kód, je nutné znát přepravovanou látku a vědět, do jaké obalové skupiny patří. Nezbytné je také určit typ obalu (některé obaly mají omezení/výjimky). Dále je potřeba vyplnit žádost o certifikaci doc.,pdf. a závazné prohlášení doc., pdf. Na základě těchto formulářů je vystavena smlouva o dílo. Po dodání vzorků započne proces testování v souladu s mezinárodními předpisy. Po úspěšném provedení všech požadovaných zkoušek se vystaví protokol o zkoušce. Na základě tohoto protokolu je vystaven Certifikát Typu a Povolení pro označení obalu UN kódem.

 • Kolik je potřeba vzorků ke zkouškám. (UN)
 • Předpokládaný počet obalů ke zkouškám pro certifikaci obalu na UN je u sudů 12 ks, u beden 12 ks, u pytlů 9 ks, pro jemné kovové obaly 12ks, u kanystrů 15 kusů. FIBC 4 ks, u velkého obalu minimálně 2 kusy. U obalů určených pro kapaliny další 3 kusy navíc.

 • Za jak dlouho získám výstup (protokol/certifikát/UN kód)?
 • UN kód a certifikát k obalům určené k přepravě nebezpečných věcí získáte ve většině případů do 14 pracovních dnů od dodání vzorků a objednávky (vyjma plastových obalů určených pro kapaliny, zde se může v závislosti přepravované látky protáhnout na 1 měsíc popř. půl roku). U odborné služby záleží případ od případu.

 • Jaká je cena za certifikaci obalu?
 • Cena se vždy určuje individuálně podle typu obalu a zahrnuje celý proces certifikace.

 • Co všechno certifikací získám?
 • Certifikát Typu a Povolení UN, které umožňuje označit obal UN kódem.

 • Jakou má certifikát platnost?
 • Certifikát Typu a Povolení UN má platnost 3 roky. Po uplynutí této periody je třeba obal recertifikovat.

 • Na které typy přepravy jste akreditovaní?
 • Na všechny typy přepravy ADR, RID, ADN, RTDG, IATA-DGR a IMDG-Code. Jsme držitelem pověření MD ČR pro testování obalů na nebezpečné zboží.

 • Jsou mezinárodní předpisy k dispozici?
 • Mezinárodní předpisy ADR zde a RID zde jsou volně k dispozici na stránkách Ministerstva Dopravy ČR. Předpisy RTDG zde, IATA-DGR a IMDG-Code zde jsou k dostání za poplatek na stránkách příslušných institutů nebo u prodejců v jednotlivých zemích (seznam je dostupný na stránkách příslušných institutů).

 • Do kterých jazyků je možné nechat přeložit certifikát a povolení?
 • Pokud se jedná o ověřený agenturní překlad, tak prakticky do všech běžných světových jazyků.

 • Mohu u vás certifikovat i obal na jiné než nebezpečné zboží?
 • Ano, takový obal je zkoušen a certifikován dle předem dané metodiky. Výstupním dokumentem je Certifikát typu, případně Prohlášení a u odborné služby zpravidla Protokol o zkoušce.

 • Provádíte certifikaci obalů odolným dětem?
 • Ano, je to jedna z našich akreditovaných zkušebních metod.

Odborná služba (simulace běžných přepravních namáhání)

 • Jak postupovat pro zadání zkoušek (odborná služba) a jaký je celkový proces zkoušení?
 • Nejprve je nutné přesně vyspecifikovat požadavek nebo potřebu zákazníka a domluvit konkrétní zkušební program. Po obdržení cenové nabídky zákazník zašle objednávku a doručí potřebný počet vzorků pro zkoušky. Doba zkoušek se počítá od doručení vzorků. V případě nepředpokládaného vývoje zkoušení zkoušky pozastavujeme a všechny nové skutečnosti řešíme se zákazníkem, po domluvě opět pokračujeme. Po ukončení zkoušek zasíláme fakturu a po jejím uhrazení výstupní dokumentaci (protokol s přílohami, popř. prohlášení).

 • Co obsahuje protokol o zkoušce (odborná služba)?
 • Protokol obsahuje především veškeré údaje nutné pro přesnou identifikaci zkušebních postupů a jejich opakovatelnost, slovní vyjádření výsledků zkoušek (popis změn na zkušebních vzorcích), popř. číselné výsledky provedených měření. Dále obsahuje popis zkušebních vzorků, jméno a adresu žadatele, zkušební laboratoře a jména pracovníků, kteří se na zkouškách podíleli. Součástí protokolu mohou být přílohy jako je fotodokumentace nebo grafy průběhů měřených veličin. Protokol nekomentuje uvedené výsledky a neslouží k vyjádření skutečností, jež z výsledků vyplývají. K tomuto účelu může sloužit „Prohlášení“, jež na základě „Protokolu o zkouškách“ rovněž vydáváme.

Pracoviště
Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov
Telefon: +420 776 189 936
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 602 354 748
E-mail: cimto@cimto.cz
Sídlo společnosti
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
IČ: 04050657
DIČ: CZ04050657
CIMTO, s.r.o.
Důležité odkazy

Copyright © 2022 Cimto s.r.o