Certifikace obalů pro nebezpečné zboží – přidělení UN kódu

Činnost provádíme na základě pověření Ministerstva dopravy pro provádění zkoušek, atestací, přidělování UN kódů obalům a kontrol dle mezinárodních přepravních předpisů pro nebezpečné věci a příslušné akreditace. Obaly určené pro balení nebezpečných věcí, na které se naše zkušebna nejvíce specializuje, jsou svým tvarem a materiálem použitým na jejich výrobu velmi rozmanité. Jejich vlastnosti jsou v mezinárodních předpisech pro balení a přepravu nebezpečných věcí přesně definovány. Obaly musí splňovat všechny předepsané požadavky.

Každý konstrukční typ obalu má přidělený kód, který jej charakterizuje v základních rysech a je následně součástí tzv. UN KÓDU, kterým se označují úspěšně vyzkoušené konstrukční typy obalů na nebezpečné věci.

Kvalitativní parametry obalů a balení nebezpečných věcí jsou přesně stanoveny v mezinárodních smlouvách a předpisech o přepravě nebezpečných věcí, ke kterým ČR svým podpisem přistoupila, a které jsou závazné pro zkoušení obalů na nebezpečné věci.

Jedná se o:

 • Mezinárodní řád pro přepravu nebezpečných věcí po železnici (RID),
 • Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
 • Mezinárodní řád pro námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG Code),
 • Mezinárodní předpisy pro leteckou přepravu nebezpečných věcí (IATA DGR),
 • Evropské předpisy pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Co se považuje za nebezpečnou věc?

 • chemické látky a přípravky
 • nebezpečné odpady
 • nebezpečné výrobky, které mohou svými vlastnostmi ohrozit zdraví a život lidí a negativně působit na okolní prostředí.

Obaly jsou zařazeny do skupin

Obalová skupina I: látky velmi nebezpečné
Obalová skupina II:látky středně nebezpečné
Obalová skupina III: látky málo nebezpečné

Nebezpečné věci mají rovněž svoje třídy nebezpečnosti

Třída 1Výbušné látky a předmětyTřída 5.1Látky podporující hoření
Třída 2PlynyTřída 5.2Organické peroxidy
Třída 3Hořlavé kapalinyTřída 6.1Toxické látky
Třída 4.1Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látkyTřída 6.2Infekční látky
Třída 4.2Samozápalné látkyTřída 7Radioaktivní látky
Třída 4.3Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plynyTřída 8Žíravé látky
Třída 9Jiné nebezpečné látky a předměty

Vydání metodického pokynu

Plně v souladu s těmito mezinárodními předpisy a jejich závaznými požadavky, vytváří technici ve zkušební laboratoři CIMTO, s. r. o., metodický pokyn. Ten vzniká rovněž v souladu s platnými technickými standardy, které jdou ruku v ruce s mezinárodními předpisy, ale mají detailnější technickou povahu. Na základě sestavené metodiky jsou pak jednotlivé obaly zkoušeny. Seznam platných zkoušek, které jsou pro daný obal stanoveny, je nedílnou součástí přílohy akreditačního osvědčení.

Certifikace obalů pro běžné zboží

Pokud žadatel, ať už výrobce nebo plnič, potřebuje pro účely další distribuce certifikovaný obal, který není určen pro balení nebezpečných věcí, může požádat o jeho certifikaci. Na základě technických předpisů/norem je sestaven metodický pokyn, podle kterého je proveden výčet zkoušek, jejichž povaha odpovídá ověřování mechanických vlastností obalu. Například nosnost, stohovatelnost, cyklické zdvihy apod. Výstupem takového zkoušení je Certifikát Typu.

Odborná služba – simulace běžných přepravních namáhání

V oblasti běžného zboží a jeho přepravy, jsme schopni vytvářet řadu zkušebních postupů ze zkoušek, které modelují hlavní přepravní rizika, a které standardně provádíme.

Jsme schopni simulovat všechny běžné i specifické podmínky přepravy (všechna běžná přepravní namáhání).

K tomu využíváme nejnovější odborné znalosti, aktuální technické předpisy a také příslušné technické zázemí laboratoře.

Tuto činnost nazýváme odbornou službou, a má za úkol vykrývat různé specifické potřeby zákazníků nad rámec zkoušení pro certifikaci obalů na nebezpečné zboží. Jedná se nejen o potřeby přímo související s přepravou zboží, ale i např. související s navrhováním konstrukce obalů (designováním) nebo kvantifikací parametrů obalů (např. stanovení nosnosti).

Především jsme zaměřeni na zkoušení, která simulují tato rizika:

 • rizika ruční manipulace s přepravními obaly v přepravních řetězcích
 • rizika manipulace s různými typy manipulačních prostředků (VZV, paletový vozík, apod.)
 • rizika poškození balení z důvodů působení statických i dynamických sil, otřesů, vibrací a šoků, které vznikají při různých typech transportu
 • skladovací rizika
 • klimatická rizika prostředí (teplota, vlhkost)

Pro sestavení konkrétních zkušebních postupů, cílených na široké spektrum potřeb našich zákazníků nám slouží především tyto zkoušky:

 • pádové zkoušky i s možností měření velikosti nárazových přetížení
 • zkoušky na šikmé dráze simulující působení horizontálních sil a rázů, působící na balení
 • vertikální vibrační zkoušky
 • stohovací (stlačovací) zkoušky
 • klimatické zkoušky s řízenou teplotou a relativní vlhkostí vzduchu

a dále také:

 • zkoušky dle standardů ISTA
 • zkoušky FIBC
 • zkoušky palet
 • zkoušky lepenky (BCT, ECT, ...)

Obaly odolné dětem

V posledních letech se velmi rozvinula oblast bezpečnosti obalů pro skupiny nejcitlivějších spotřebitelů, tedy pro děti a seniory. V této oblasti CIMTO, s.r.o., nabízí své bohaté zkušenosti se zkouškami a certifikací obalů odolných dětem již řadu let. Jsme členové WG – pracovní skupiny na obaly odolné dětem v rámci CEN a ISO.

Obal odolný dětem sestává z nádoby a příslušného uzávěru (ve smyslu hotový výrobek), jehož otevření nebo získání přístupu k jeho obsahu je obtížné pro děti ve věkovém rozmezí od 42 do 51 měsíců věku, ale jehož normální používání není obtížné pro dospělé. Dostupnost baleného obsahu pro dospělé je zkoušena na věkové skupině od 50 do 70 let věku.

Podle jakých zákonů se zkoušky provádějí?

Zkoušky obalů odolných dětem se provádějí v souladu s platnou národní a evropskou legislativou:

 • chemický zákon 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • navazující zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zkoušení obalů odolných dětem, je zásadní technická norma ČSN EN ISO 8317 - Obaly – Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly

 • Tato norma je součástí prováděcí vyhlášky chemického zákona, a proto je závazná,
 • specifikuje požadavky a zkušební postupy pro obaly odolné dětem,
 • je optimálním výsledkem výzkumu v mezinárodním měřítku,
 • týká se pouze schválení konstrukčního typu,
 • netýká se ověřování kvality.

Co je opakovaně uzavíratelný obal?

Obal, který je po prvním otevření možné opětovně uzavřít se stejným stupněm odolnosti a schopný opakování tohoto cyklu tolikrát, kolikrát to vyžaduje spotřebování celého obsahu, aniž by se snížil stupeň odolnosti.

Tuto zkušební metodu máme akreditovanou.

Součástí zkoušky prováděné za aktivní účasti náhodně vybraných dětí a dospělých, v souladu s požadavky technické normy (věk, pohlaví, počet zkoušejících apod.) jsou na těchto obalech zkoušeny rovněž těsnosti, tedy prověření, zda balený obsah - látka nebo směs, samovolně neuniká.

Inspekce a zkoušky těsnosti IBC kontejnerů

Obaly zvané IBC, v originálu intermediate bulk containers, jsou určeny k přepravě a skladování nebezpečných kapalin. Provádíme jejich testování a mezinárodními předpisy stanovené inspekce a zkouška těsnosti.

Proč je nutné provádět inspekce a zkoušku těsnosti IBC nádob?

Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ČÁST III - Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě (§ 22 - § 23) říká, že odesílatel (osoba předávající nebezpečné věci k přepravě) musí použít k balení/přepravě nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly.

Jaké jsou intervaly pro inspekce a zkoušku těsnosti IBC nádob?

Ve většině případů první inspekci a zkoušku těsnosti provádí výrobce, jinak musí být podrobena před prvním uvedením do používání, dále v intervalech nepřesahujících dva a půl roku nebo po každé opravě IBC nádoby.

Jak inspekce a zkouška těsnosti IBC nádob probíhá?

Při inspekci se před prvním uvedením do používání a potom v intervalech nepřekračujících pět let se kontroluje shodnost s konstrukčním typem, včetně značení, vnitřní a vnější stav a provozuschopnosti provozního výstroje, v intervalech nejvýše dvou a půl let se kontroluje vnější stav a provozuschopnost provozního výstroje. Při zkoušce těsnosti před prvním uvedením do používání, dále v intervalech nepřesahujících dva a půl roku nebo po každé opravě se ověřuje vzduchotěsnost IBC nádoby vzduchovým přetlakem nejméně 20 kPa (0,2 bar) po dobu nejméně 10 minut.

Po provedení inspekce a zkoušky těsnosti se vystaví zpráva. Zpráva o každé inspekci a zkoušce musí být uložena držitelem IBC nejméně do příští inspekce nebo zkoušky.

Činnost provádíme na základě pověření Ministerstva dopravy k certifikaci přepravních obalů pro nebezpečné věci a příslušné akreditace.

Bezpečnostní poradce ADR

CIMTO nabízí službu externího bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici v souladu s dohodou ADR, včetně poradenství v oblasti testování a certifikace obalů pro balení nebezpečných věcí.

Pracoviště
Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov
Telefon: +420 776 189 936
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 602 354 748
E-mail: cimto@cimto.cz
Sídlo společnosti
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
IČ: 04050657
DIČ: CZ04050657
CIMTO, s.r.o.
Důležité odkazy

Copyright © 2022 Cimto s.r.o