CIMTO zaujímá přední postavení v oblasti testování obalů a balení na vnitřním i zahraničním trhu

Na základě pověření Ministerstva dopravy ČR k certifikaci přepravních obalů pro nebezpečné věci a příslušné akreditace provádíme zkoušky a certifikaci prakticky všech přepravních obalů.

Svou činnost jsme zaměřili zejména na obaly určené k balení a přepravě nebezpečného zboží a to podle mezinárodních smluv a přepravních předpisů.K tomu využíváme nejnovější odborné znalosti a také příslušné technické zázemí.

Testujeme vlastnosti obalů, které nejsou včleněny do špičkových rizik pro nebezpečné zboží, ale jsou součástí těch mechanických námah, které mohou ohrozit každé zboží během přepravy - tedy i nebezpečné. Jedná se zejména o vibrace, opakované otřesy, horizontální rázy a dlouhodobou klimatizaci v extrémních podmínkách.

Provádíme všechny potřebné zkoušky pro sudy, dřevěné sudy, kanystry, bedny, pytle, kombinované a kompozitní obaly, jemné kovové obaly, skupinové obaly, IBC (velké nádoby pro volně ložené látky) pro pevné látky vyprazdňované samospádem, flexibilní IBC (FIBC), IBC pro tuhé látky vyprazdňované pod tlakem, IBC pro kapalné látky a pro velké obaly.

Mimo jiné se zabýváme také testováním běžných obalů a prověřováním vlastností lepenek.


Akreditovaná laboratoř

Disponujeme vlastní Zkušební laboratoří č. 1075 (dále jen AZL č. 1075) pro zkoušení obalů a nádob IBC zejména pro nebezpečné zboží podle mezinárodních předpisů a norem – Osvědčení o akreditaci č. 399/2015 (akreditováno ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025).

Technické vybavení naší laboratoře nám umožňuje provádět zkoušky obalů všech materiálových provedení (kov, dřevo, velkoplošné materiály, lepenky, papíry, plasty, sklo a keramika), kde se zejména u některých materiálů vyžaduje dlouhodobá klimatizace v extrémních podmínkách.


V souladu s pověřením Ministerstva dopravy ČR a mezinárodními předpisy

Naše společnost je pověřena Ministerstvem dopravy ČR zkoušením konstrukčních typů obalů a balení, velkých nádob pro volně ložené látky a velkých obalů, přidělováním UN kódů schváleným konstrukčním typům, kontrolou výroby a užívání výše uvedených konstrukčních typů, inspekcí IBC ve stanovených lhůtách dle platných technických norem a v souladu s mezinárodními přepravními předpisy:

 • RTDG - Doporučení pro přepravu nebezpečných věcí výboru expertů OSN pro přepravu nebezpečných věcí
 • ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
 • RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
 • IATA-DGR - Předpisy mezinárodní asociace letecké přepravy pro přepravu nebezpečných věcí
 • IMDG-Code - Mezinárodní námořní kodex nebezpečných věcí
 • ADN - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách

Platná pověření Ministerstva dopravy


Centrum technické normalizace

Od roku 2007 vykonáváme, na základě smlouvy s ÚNMZ, činnosti Centra technické normalizace pro oblast obalů, balení, obalových materiálů, palet a kontejnerů. V této oblasti zajišťujeme koordinaci a vypracování úkolů technických norem v souladu s plánem CEN, ISO a technické normalizace v ČR.

V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti normalizace zabezpečujeme a shromažďujeme připomínky k vypracovávaným technickým normám a zpracováváme souhrnná stanoviska za ČR, která jsou prostřednictvím ÚNMZ předávána mezinárodním sekretariátům CEN TC 261 a ISO TC 122, CEN TC 172, ISO TC 104 a ISO TC 51.


Členství v národních a mezinárodních organizacích

Magdalena Bambousková, Dis., vedoucí CTN je členkou:

 • poradního orgánu předsedy ÚNMZ – RTN (Rada pro Technickou Normalizaci),
 • předsedkyní 3 TNK (Technická Normalizační Komise)
  1. TNK 78 - OBALY A BALENÍ,
  2. TNK 53 - VLÁKNINY, PAPÍR A LEPENKA,
  3. TNK 115 - KONTEJNERY, VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY A PALETY.

CIMTO, s. r. o., je prostřednictvím paní Magdaleny Bambouskové, Dis., členem níže uvedených národních a mezinárodních organizací:

 • CEN TC 261 a ISO TC 122, kde zastupuje ČR z pověření ÚNMZ,
 • Pracovních skupin CEN TC 261/WG16 (Dangerous goods packaging) a WG 27 (Child resistant packaging),
 • Pracovních skupin ISO TC 122/SC 3/ WG 8 (Dangerous goods packaging) a WG 3 (Child resistant packaging).

Certifikační oddělení

Provádíme certifikaci a posuzování shody výrobků se základními požadavky podle platné legislativy, kterou se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače. Provádíme také certifikaci obalů s uzávěry odolnými dětem a posuzování hmatatelných výstrah pro nevidomé nebo slabozraké, pro balení chemických látek a nebezpečných přípravků v souladu se zákonem o chemických látkách č. 356/2003 Sb.

Certifikace se týká následujících výrobků pro balení, přepravu a skladování dle mezinárodních přepravních předpisů, národních právních předpisů a technických norem:

 1. pytle z plastové tkaniny, plastové fólie, textilní tkaniny a papíru,
 2. dřevěné obaly,
 3. bedny a sudy z lepenky,
 4. bedny a ostatní výrobky z kovu nebo plastů,
 5. lahve, kanystry a sudy z plastů,
 6. sudy, bubny a kanystry z kovu (do objemu 450 litrů),
 7. obaly z jemného plechu,
 8. nádrže, zásobníky, kontejnery, IBC a velké obaly (do 3000 litrů),
 9. aerosolové rozprašovače (do 1000 ml).

Naše historie

1991 - vznik státního podniku CIMTO s. p.

CIMTO je přímým pokračovatelem zkušební a výzkumné činnosti v oblasti přepravních obalů a balení, která byla součástí souborné činnosti vědeckovýzkumné základny IMADOS (Institut manipulačních, dopravních, obalových a skladovatelných systémů). Zřízením CIMTO v roce 1991 byla do tohoto nového podniku převedena i státní zkušebna, která prováděla hodnocení jakosti obalů a obalových materiálů.

2015 – transformace společnosti a změna vlastníka

Na základě reorganizačních procesů, které provedlo Ministerstvo dopravy ČR, se státní podnik Centrum pro informace a mechanické testování obalů CIMTO, s. p. (IČ: 00311391) transformoval na CIMTO, s. r. o. (IČ: 04050657).

CIMTO, s. r. o., je dceřinou společností Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Zřizovatelem Centra dopravního výzkumu, v. v. i., je Ministerstvo dopravy ČR.