Poskytujeme profesionální služby ve špičkové kvalitě. Jsme tým odborníků, který má více než 50-ti leté zkušenosti v oblasti testování a certifikace přepravních obalů a balení. Zázemí naší laboratoře nabízí možnosti odborného posuzování kvality obalů, mechanické ověřování vlastností obalů, balení a materiálů, ale také simulace přepravních namáhání všeho druhu. Neustále své služby rozšiřujeme a zkvalitňujeme tak, aby byly v souladu s platnou legislativou a zároveň uspokojily všechny potřeby našich zákazníků.

V souladu s pověřením Ministerstva dopravy ČR a mezinárodními předpisy

RTDG

Doporučení pro přepravu nebezpečných věcí výboru expertů OSN pro přepravu nebezpečných věcí

ADR

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

RID

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí

IATA-DGR

Předpisy mezinárodní asociace letecké přepravy pro přepravu nebezpečných věcí

IMDG-Code

Mezinárodní námořní kodex nebezpečných věcí

ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách

Naše společnost má pověření Ministerstva dopravy ČR k těmto úkonům:

 • zkoušení konstrukčních typů obalů a balení, velkých nádob pro volně ložené látky a velkých obalů
 • přidělování UN kódů schválených konstrukčních typů
 • kontrola výroby a užívání výše uvedených konstrukčních typů
 • inspekce IBC ve stanovených lhůtách dle platných technických norem a v souladu s mezinárodními přepravními předpisy

Akreditovaná laboratoř

logo ilac mra

Disponujeme vlastní Zkušební laboratoří č. 1075 (dále jen AZL č. 1075) pro zkoušení obalů a nádob IBC zejména pro nebezpečné zboží podle mezinárodních předpisů a norem – Osvědčení o akreditaci č. 399/2015 (akreditováno ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025).

Technické vybavení naší laboratoře nám umožňuje provádět zkoušky obalů všech materiálových provedení (kov, dřevo, velkoplošné materiály, lepenky, papíry, plasty, sklo a keramika), kde se, zejména u některých materiálů, vyžaduje dlouhodobá klimatizace v extrémních podmínkách.


Centrum technické normalizace

Od roku 2007 vykonáváme, na základě smlouvy s ÚNMZ, činnosti Centra technické normalizace pro oblast obalů, balení, obalových materiálů, palet a kontejnerů. V této oblasti zajišťujeme koordinaci a vypracování úkolů technických norem v souladu s plánem CEN, ISO a technické normalizace v ČR.

V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti normalizace zabezpečujeme a shromažďujeme připomínky k vypracovávaným technickým normám a zpracováváme souhrnná stanoviska za ČR, která jsou prostřednictvím ÚNMZ předávána mezinárodním sekretariátům CEN TC 261 a ISO TC 122, CEN TC 172, ISO TC 104 a ISO TC 51.

Členství v národních a mezinárodních organizacích

Magdalena Bambousková, Dis., vedoucí CTN je členkou:

 • předsedkyní 2 TNK (Technická Normalizační Komise)
  1. TNK 78 - OBALY A BALENÍ,
  2. TNK 115 - KONTEJNERY, VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY A PALETY.

CIMTO, s. r. o., je prostřednictvím paní Magdaleny Bambouskové, Dis., členem níže uvedených národních a mezinárodních organizací:

 • CEN TC 261 a ISO TC 122, kde zastupuje ČR z pověření ÚNMZ,
 • Pracovních skupin CEN TC 261/WG16 (Dangerous goods packaging) a WG 27 (Child resistant packaging),
 • Pracovních skupin ISO TC 122/SC 3/ WG 8 (Dangerous goods packaging) a WG 3 (Child resistant packaging).

Certifikační oddělení

Provádíme certifikaci a posuzování shody výrobků se základními požadavky podle platné legislativy, kterou se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače. Provádíme také certifikaci obalů s uzávěry odolnými dětem a posuzování hmatatelných výstrah pro nevidomé nebo slabozraké, pro balení chemických látek a nebezpečných přípravků v souladu se zákonem o chemických látkách č. 356/2003 Sb.

Certifikace se týká následujících výrobků pro balenía přepravu dle mezinárodních přepravních předpisů, národních právních předpisů a technických norem:

 1. pytle z plastové tkaniny, plastové fólie, textilní tkaniny a papíru,
 2. dřevěné obaly,
 3. bedny a sudy z lepenky,
 4. bedny a ostatní výrobky z kovu nebo plastů,
 5. lahve, kanystry a sudy z plastů,
 6. sudy, bubny a kanystry z kovu (do objemu 450 litrů),
 7. obaly z jemného plechu,
 8. nádrže, zásobníky, kontejnery, IBC a velké obaly (do 3000 litrů),
 9. aerosolové rozprašovače (do 1000 ml),
 10. obaly s uzávěry odolnými dětem.

Naše historie

1991 - vznik státního podniku CIMTO s. p.

CIMTO je přímým pokračovatelem zkušební a výzkumné činnosti v oblasti přepravních obalů a balení, která byla součástí souborné činnosti vědeckovýzkumné základny IMADOS (Institut manipulačních, dopravních, obalových a skladovatelných systémů). Zřízením CIMTO v roce 1991 byla do tohoto nového podniku převedena i státní zkušebna, která prováděla hodnocení jakosti obalů a obalových materiálů.

2015 – transformace společnosti a změna vlastníka

Na základě reorganizačních procesů, které provedlo Ministerstvo dopravy ČR, se státní podnik Centrum pro informace a mechanické testování obalů CIMTO, s. p. (IČ: 00311391) transformoval na CIMTO, s. r. o. (IČ: 04050657).

CIMTO, s. r. o., je dceřinou společností Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Zřizovatelem Centra dopravního výzkumu, v. v. i., je Ministerstvo dopravy ČR.

Pracoviště
Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov
Telefon: +420 776 189 936
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 602 354 748
E-mail: cimto@cimto.cz
Sídlo společnosti
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
IČ: 04050657
DIČ: CZ04050657
CIMTO, s.r.o.
Důležité odkazy

Copyright © 2022 Cimto s.r.o